sobota, 17 maja 2014

Celestyn Freinet - on już to robił

Celestyn Freinet jest twórcą oryginalnej koncepcji pedagogicznej pod nazwą „Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta”, która do dziś jest najbardziej popularną odmianą szkoły aktywnej. Freinet wypracował nowe metody nauczania oparta napełnij aktywności, swobodnej ekspresji, zainteresowaniu pracą, zapewniając dzieciom maksymalny rozwój osobowości. Ekspresję i twórczość uważał za wyraz doświadczeń, przeżyć i myśli związanych z otaczającym światem.W swojej koncepcji pedagogicznej szczególny akcent kładł na:

 • wychowanie przez pracę dobrze zorganizowaną, przez samorząd, 
 • rozbudzanie twórczej aktywności dziecka poprzez kontakt ze środowiskiem,
 • włączanie w proces dydaktyczny form swobodnej ekspresji. 
Duże znaczenie przywiązywał Freinet do ekspresji słownej, upatrując w niej szczególne możliwości kształcenia myślenia i języka dziecka. Zdaniem Freineta, szkołę należy traktować jako naturalne miejsce, gdzie uczeń może żyć i działać podlegając ogólnym prawom życia społecznego, a nie sztucznym prawom życia szkoły. To podstawowe założenie warunkuje dobór środków, narzędzi i technik, które pozwala uczniowi na osobisty udział w kształtowaniu własnej osobowości.
Celestyn Freinet zrezygnował z tradycyjnych metod nauczania. Odrzuca on ocenę, konwencję podręcznika, uwzględnia indywidualne tempo pracy. Inny jest sposób zdobywania wiedzy przez ucznia. Freinet szczególną uwagę zwracał na rozwój samorządności czyli pracę w małych grupach. Samorządność dzieci stanowi podstawę wychowania. Jej formą jest tzw. spółdzielnia szkolna. Dzieci organizują wszystkie dziedziny i rodzaje działalności w szkole. Pracują nie w klasach lecz w pracowniach wyposażonych w materiały i pomoce kształcące, odpowiednio poklasyfikowane i dostępne w każdej chwili. Uczniowie sami określają zadania do wykonania na cały tydzień, wyznaczają osoby odpowiedzialne, dokumentują pracę. Na koniec tygodnia następuje samoocena i ocena pracy. Ma ona charakter graficzny. Zamiast ocen dzieci uzyskują sprawności i dyplomy. Taki sposób oceniania wysiłków dzieci sprawia, że znika niezdrowa rywalizacja, a każde dziecko może zdobyć sprawność intelektualną lub manualną zgodnie ze swoim wyborem.

Najbardziej znane techniki C. Freineta to: 
 • swobodny tekst, 
 • gazetka klasowa, 
 • korespondencja międzyszkolna, 
 • księga życia klasy, 
 • gazetka wychowawcza, 
 • kartoteka ćwiczeń samo kontrolnych (fiszek autokorektywnych), 
 • doświadczenia poszukujące, 
 • swobodna ekspresja plastyczna, techniczna.
I więcej na ten temat tutaj>>>
http://www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link4/a_kumpin.pdf
http://www.cdie-wloclawek.pl/dokumenty/ODN/Wojdat_artykul_2013.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz